KONRAD CIESIOŁKIEWICZ

Urodził się 24 grudnia 1977 r. w Warszawie. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył także studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS. Stopień naukowy doktora nauk społecznych uzyskał w 2021 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od dwóch dekad zaangażowany w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Ukończył liczne szkolenia i kursy z zakresu spraw społecznych, praw dziecka i edukacji obywatelskiej, w tym Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, kursy I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest certyfikowanym coachem International Coaching Community (ICC) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).

Były instruktor harcerski, wychowawca, organizator placówek wypoczynku w latach 1996–2007. Pełnił także funkcję przewodniczącego Dzielnicowego Zespołu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Dzielnicy Wawer.

Od 2008 r. związany zawodowo z Orange Polska, gdzie obecnie pełni funkcję prezesa Fundacji Orange oraz przewodniczącego Komisji Etyki odpowiedzialnej za takie obszary, jak polityki praw człowieka i praw dziecka, system wsparcia dla pracowników i ich rodzin doświadczających przemocy domowej, koordynacja działań w zakresie kryzysu humanitarnego wywołanego wojną w Ukrainie, w tym telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 w języku ukraińskim i rosyjskim (prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę).

Od 2010 r. zaangażowany w prace Fundacji Dorastaj z Nami, udzielającej pomocy psychologicznej, edukacyjnej, prawnej i socjalnej dzieciom z rodzin, w których rodzic zginął lub utracił zdrowie, pełniąc służbę publiczną. Obecnie drugą kadencję pełni funkcję przewodniczącego Rady tej organizacji.

Od 2018 r. jest współzałożycielem i przewodniczącym Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Podmiot ten prowadzi działalność w zakresie edukacji obywatelskiej, koncentruje się na przeciwdziałaniu radykalizacji prowadzącej do przemocy wśród dzieci i młodzieży, organizuje warsztaty i szkolenia „Dialog w praktyce”, oparte na metodzie Porozumienie bez Przemocy (NVC). Komitet wraz ze środowiskami pedagogicznymi wielokrotnie występował przeciwko projektom ustawy lex Czarnek, wprowadzeniu do szkół przedmiotu historia i teraźniejszość oraz podręcznika do niego, a także ustawie o resocjalizacji nieletnich.

W 2020 r. został powołany na stanowisko prezesa Fundacji Orange, zajmującej się edukacją informacyjną, medialną oraz cyfrową dzieci i młodzieży, a także wspieraniem nauczycielek i nauczycieli oraz liderek i liderów społeczności lokalnych. Za jego kadencji Fundacja została wyróżniona w pierwszej edycji Nagrody im. Janusza Korczaka. W 2022 r. otrzymała tytuł Dobroczyńcy Roku w kategorii „Kultura i edukacja”. Od kilku lat wraz z Głosem Nauczycielskim przyznaje nagrody Nauczyciel Jutr@. We współpracy z zewnętrznymi ekspertkami i ekspertami Fundacja prowadzi monitoring podmiotowości i praw dziecka w środowisku (nie tylko) cyfrowym – jest inicjatorem raportu „Dojrzeć do praw. Raport z monitoringu praw i podmiotowości dziecka w dobie społeczeństwa informacyjnego”.

Wykładowca Uczelni Korczaka i pełnomocnik rektora ds. kierunku Psychologia.

W 2023 r. został laureatem Nagrody im. Janusza Korczaka w kategorii „Osoby publiczne” za wieloletnie działania na rzecz edukacji w duchu idei korczakowskich, za wspieranie dzieci i troskę o ich prawa.

Inicjator Karty Praw Dziecka w Biznesie przygotowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z organizacjami społecznymi, fundacjami i przedsiębiorstwami.

Wieloletni współpracownik think tanku Laboratorium Więzi i koordynator projektu „Oczyszczalnia” – cyklu międzyśrodowiskowych spotkań poświęconych problemom ważnym dla Polski.

Uczestnik prac Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza. Jeden z twórców koncepcji Programu Przywództwa Społecznego i przyznawania specjalnych stypendiów. Prowadzi seminaria poświęcone problematyce dzieci, młodzieży, kryzysowi instytucji wychowawczych i edukacyjnych. Koordynator jednego z programów dedykowanych dialogowi oraz przeciwdziałaniu przemocy.

Wcześniej pracował m.in. w Sejmie RP (2003–2005), w latach 2005–2006 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i rzecznika prasowego rządu. Był także pełnomocnikiem ds. komunikacji i dialogu społecznego w Urzędzie m.st. Warszawy.

Opublikował około 100 opinii, analiz i komentarzy z zakresu spraw społecznych, edukacji, wychowania oraz dialogu społecznego i obywatelskiego we współpracy z licznymi think tankami, mediami, portalami, np. Głosem Nauczycielskim, Problemami Oświatowo-Wychowawczymi. Współtwórca wielu dokumentów i programów edukacji pozaformalnej. Uczestnik i organizator ogromnej liczby konferencji i seminariów.

Autor i redaktor publikacji:

Jest żonaty i ma dwójkę dzieci.